english persian         صفحه اصلی دانشگاه     ایمیل     |      درباره ما  |

دکتر هادی فاضل 

 دکترای تخصصی (PhD) / ویروس شناسی پزشکی

شماره تماس 43333491- 051

cv

                                                                         شناسنامه دستگاه های بخش میکروب شناسی / ویروس شناسی