english persian         صفحه اصلی دانشگاه     ایمیل     |      درباره ما  |

مدیر توسعه سازمان و سرمایه انسانی معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی دانشکده به همراه کارشناسان از معاونت تحقیقات و فناوری بازدید کرد.

به گزارش وب دا، خدیجه احمدی در این بازدید که روز چهارشنبه نهم شهریورماه صورت گرفت، ضمن تشکر از معاون محترم تحقیقات و فناوری دانشکده افزود: یکی از اولویت‌های مدیریت سرمایه انسانی، حضور در واحدهای تحت پوشش دانشکده جهت بررسی مشکلات کارکنان در حوزه‌های مرتبط با این مدیریت و همچنین شناسایی موانع پیش روی انجام فرایندهای اداری بوده و امید است با برنامه‌ریزی انجام شده ارتقای سطح خدمات حوزه مدیریت سرمایه انسانی دانشکده را شاهد باشیم.

در این بازدید نظارتی که در راستای بخشنامه ساختار سازمانی و متناسب سازی نیروی انسانی موجود و تشکیلات تفضیلی مصوب صورت گرفت، مدیر توسعه سازمان و سرمایه انسانی دانشکده بر لزوم ایجاد دفترچه تشکیلاتی مجازی از سوی معاونت پژوهشی و فناوری اشاره نمود و به مطابقت نیروی انسانی با تشکیلات تفضیلی موجود تاکید نمود.همچنین واحدهای سازمانی موجود و نیروی انسانی در این معاونت مورد بررسی قرارگرفت و کمبود نیروی انسانی در برخی حوزه های تحت سرپرستی  از سوی معاون پژوهش و فناوری مطرح شد.
 در این جلسه معاون تحقیقات و فناوری دکتر مرتضی شمشیرگران و مدیران پژوهش و امور عمومی نیز حضور داشتند.