شوراي پژوهشي دانشكده


تعريف : شورای پژوهشی دانشكده مرجعی است كه به منظور پيگيری و اجرای وظايفی كه متعاقبا به آن محول می‌شود، تشكيل می‌گردد. 
ضوابط: 
ضوابط تشكيل شورای پژوهشی دانشكده به شرح زيراست:
بند1- اعضای شورای پژوهشی دانشكده بايد در زمينه‌های تحقيقاتی فعاليت داشته و دوره‌های روش تحقيق مقدماتی و تكميلی را گذرانده باشند.
بند2 - شورای پژوهشی دانشكده حداقل هرماه يكبار تشكيل می‌شود و در صورت لزوم و به صلاحديد معاون پژوهشی دانشكده جلسات فوق العاده نيز برگزار خواهد نمود.
بند3 - جلسات شورای پژوهشی دانشكده با حضور نصف بعلاوه يك اعضا رسميت می‌يابد. 
بند4 - برای تشكيل شورا حضور رئيس يا معاون پژوهشی دانشكده به عنوان رئيس جلسه، الزامی است.
بند5 - مصوبات شورای پژوهشی دانشكده بايد طی صورتجلسه‌ای به امضا شركت‌كنندگان حاضر در جلسه، جهت تصویب نهایی برسد.