آدرس:              نیشابور – شهرک باغچه بان، انتهای بلوارمقاومت- پردیس دانشکده علوم پزشکی نیشابور-معاونت تحقیقات و فناوری    

تلفن:                 دبیر اجرایی (آقای مهندس بنیامین حسینی): 43306219 - 051                         کارشناس (خانم حانیه اسعدی):   05143306213     

وب سایت:          https://portal.nums.ac.ir/کارگروه-ثبت-بیماری-ها.html