دکتر سید مرتضی شمشیرگران 

                  معاونت تحقیقات و فناوری- رئیس کارگروه

  دکتر نیره امینی ثانی

                 عضو هیات علمی و سرپرست اپیدمیولوژی و آمار

  دکتر علی غلامی 

                 مدیر توسعه پژوهش -ارزیابی تحقیقات و هماهنگی مراکز تحقیقاتی 

  دکتر هادی فاضل 

                 عضو هیات علمی و مسئول ثبت HTLV1

  مهندس بنیامین حسینی 

                 عضو هیات علمی - دبیر کارگروه

  حانیه اسعدی

                  کارشناس رجیستری