برنامه های در حال اجرا:

-   برنامه ثبت سرطان مبتنی بر بیمارستان در نیشابور

-   برنامه ثبت بیماری HTLV1 در نیشابور

برنامه های در حال راه اندازی:

-  برنامه ثبت بیماری هپاتیت در نیشابور

-  برنامه ثبت سکته مغزی در شهرستان نیشابور

-  برنامه ثبت IBD)  inflammatory Bowel disease)