درباره رجیستری

ثبت نظام‌‌مند بیماریها و یا اصطلاحا رجیستری سیستم سازمان یافته‌‌ای برای جمع آوری داده های بالینی است تا پيامدهاي يک بيماري خاص، شرايط و يا مواجهات را در یک جمعیت تعریف شده، ارزیابی کند و در خدمت اهداف علمی، بالینی یا سیاسی از پیش تعیين شده باشد. توصیف سیر طبیعی بیماری‌‌ها،  تعیین اثربخشی بالیني يا هزينه اثربخشي محصولات و خدمات بهداشتي و درماني، نظارت بر ايمني يا آسيب و اندازه گيري کيفيت مراقبت، بخشي از اهداف برنامه ثبت مي‌‌باشد. داده های جمع آوری شده، روش های جمع آوری داده، گزارشات ایجاد شده و استفاده از آنها برحسب نوع رجیستری متفاوت می‌‌باشد. رجیستری ها همچنین ممکن است بر حسب هدف، مکان، سطح پوشش و نوع سازمان ایجاد کننده آن متفاوت باشند.

با توجه به اهمیت موضوع معاونت پژوهشی دانشکده علوم پزشکی نیشابور به دستور ریاست محترم دانشکده، جناب آقای دکتر عظیمی‌‌نژاد، از چندی پیش برنامه ریزی جهت توسعه رجیستری بیماریها و داده های سلامت را آغاز نموده است که مهمترین اقدام این معاونت در این زمینه ایجاد کارگروه تخصصی توسعه و نظارت بر نظام ثبت بیماری ها (رجیستری) در دانشکده علوم پزشکی نیشابور می‌‌باشد. این کارگروه از مهر ماه 96 و به ریاست جناب آقای دکتر برجی، معاونت آموزشی- پژوهشی دانشکده، آغاز به کار نمود.