english persian         صفحه اصلی دانشگاه     ایمیل     |      درباره ما  |

این مطالعه با در نظر گرفتن جمعیت ۵۰ سال و بالاتر، با هدف بررسی چگونگی تغییرات سلامت و تندرستی در طول فرآیند سالمندی و نیز سنجش نیازهای مختلف سالمندان در گذار از مراحل مختلف از میانسالی تا سالمندی در نیشابور طراحی شده‌است، تا با استناد نتایج آن بتوان در جهت ارتقای سلامت و تندرستی سالمندان برنامه ‎ریزی مناسبی انجام داد و پیش از آنکه وضعیت هشدار دهنده پدیده سالمندی در ایران روی دهد آمادگی‎ ها و تمهیدات لازم برای روبرو شدن با آن اندیشیده‌شود.

سایت اصلی مطالعه شهر نیشابور واقع در استان خراسان رضوی می‌باشد که مطالعه در این سایت به  "  مطالعه کوهورت سالمندان "  (Neyshabour Longitudinal Study on Ageing; NeLSA)  مشهور می‌باشد.

اطلاعات بیشتر در وب سایت مرکز کوهورت سالمندی به آدرس   https://nelsacohort.nums.ac.ir   قابل مشاهده است .